WEBBALL : 16872, type : Book, mots-clés : nea;eaf;egp;lng;lxl;rcn;x.211;
Langue(s) traitée(s) : Arabisch (Ägyptisch) (02089).    Langue du texte : de

Prokosch, Erich (1983). Omanisches Wortgut im Ägyptisch-Arabischen. Berlin . vi, 141 pp.

Date de la dernière modification : 2007-09-11