WEBBALL : 15590, type : Journal Article, mots-clés : nea;eaf;ant;lng;v.110;v.120;v.130;v.140;
Langue(s) traitée(s) : Nilotisch (90116).    Langue du texte : de

Oberhummer, Eugen (1937). Nilotische Sprachen und Völker. Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin 1937., pp. 194-200.

Date de la dernière modification : 2007-09-18