WEBBALL : 14489, type : Journal Article, mots-clés : waf;nga;lng;grm;smn;t.122;
Langue(s) traitée(s) : Jarawa (00137).    Langue du texte : en

Mukarovsky, Hans Guenter (1953). Some reflexions on a Nigerian class language (Jarawa). Wiener völkerkundliche Mitteilungen 6., pp. 65-83.

Date de la dernière modification : 2007-07-19