WEBBALL : 14278, type : Journal Article, mots-clés : eaf;tnz;ltr;lng;x.372;
Langue(s) traitée(s) : Iraqw (01819).    Langue du texte : en

Mous, Maarten (2000). Ka baby kabbiyo: riddling in Iraqw. Afrikanistische Arbeitspapiere (AAP) 62., pp. 39-69.

Date de la dernière modification : 2007-07-18