WEBBALL : 14129, type : Journal Article, mots-clés : saf;nmb;lng;grm;bgr;w.311;sss;
Langue(s) traitée(s) : Nama (01825).    Langue du texte : de

Moritz, Walter (1969/70). Die Nama-Sprache bei Johannes Heinrich Schmelen. Journal der S├╝dwestafrikanischen Wissenschaftlichen Gesellschaft 24., pp. 33-34.

Date de la dernière modification : 2007-07-25