WEBBALL : 13714, type : Book Section, mots-clés : naf;nea;lng;x.000;
Langue(s) traitée(s) : afroasiatisch (90003).    Langue du texte : de

Meyer-Bahlburg, Hilke & H. Ekkehard Wolff (1986). Die afroasiatischen Sprachen. In Meyer-Bahlburg, H. & E. Wolff (Ed), Afrikanische Sprachen in Forschung und Lehre: 75 Jahre Afrikanistik in Hamburg (1909-1984), Hamburg : Dietrich Reimer Verlag., pp. 123-135.

Date de la dernière modification : 2007-09-18