WEBBALL : 13561, type : Book Section, mots-clés : afr;lng;lcl;rcn;
Langue du texte : de

Meinhof, Carl [Friedrich] [Michael] (1929). Sprachvergleichung und Sprachverwandtschaft. In , Donum natalicum schrijnen, Nijmegen & Utrecht ., pp. 3-9.

Date de la dernière modification : 2007-07-02