WEBBALL : 13560, type : Journal Article, mots-clés : afr;ant;lng;sss;
Langue du texte : de

Meinhof, Carl [Friedrich] [Michael] (1929). Beziehungen der afrikanischen Sprachforshung zur Anthropologie und Völkerkunde. Tagungsberichte der deutschen anthropologischen Gesellschaft 1929., pp. 12-14.

Date de la dernière modification : 2007-07-02