WEBBALL : 12216, type : Book, mots-clés : nea;etp;lng;dct;x.222;
Langue(s) traitée(s) : Tigre (02102).    Langue du texte : de

Littmann, Enno & Maria Höfner (1962). Wörterbuch det Tigre-Sprache: Tigre-Deutsch-Englisch. Wiesbaden : Franz Steiner Verlag. xvi, 744 pp.

Date de la dernière modification : 2007-08-17