WEBBALL : 11229, type : Manuscript, mots-clés : saf;nmb;ltr;lng;phn;tnl;w.100;
Langue(s) traitée(s) : !Khung (01840).    Langue du texte : de

Köhler, Oswin R. A. (1972). Kultur und Gesellschaft der !Khung: Sammlung von Texten mit Tonbezeichnung und Übersetzung. .

Notes : Referred to by Köhler (1981:478).

Date de la dernière modification : 2007-08-27