WEBBALL : 11210, type : Journal Article, mots-clés : nea;eaf;lng;v.110;v.120;v.130;v.140;
Langue(s) traitée(s) : nilotisch (90116).    Langue du texte : de

Köhler, Oswin R. A. (1953/54). Zur Geschichte der Begriffes “nilotisch”. Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität 3., pp. 117-128.

Date de la dernière modification : 2007-09-18