WEBBALL : 10409, type : Book, mots-clés : naf;nea;egp;lng;grp;x.600;
Langue(s) traitée(s) : ägyptisch (02138).    Langue du texte : de

Kaplony, Peter (1966). Kleine Beiträge zu den Inschriften der ägyptischen Frühzeit. Wiesbaden : Otto Harrassowitz Verlag. viii, 281 pp.

Date de la dernière modification : 2007-09-11