WEBBALL : 10407, type : Book, mots-clés : naf;nea;egp;lng;grp;x.600;
Langue(s) traitée(s) : ägyptisch (02138).    Langue du texte : de

Kaplony, Peter (1963). Die Inschriften der ägyptischen Frühzeit. Wiesbaden : Otto Harrassowitz Verlag. xxxv, 672; v, 560; v, 154 Tafeln pp.

Date de la dernière modification : 2007-09-11