WEBBALL : 10320, type : Book Section, mots-clés : naf;nea;egp;lng;grm;x.600;
Langue(s) traitée(s) : Altägyptisch (* ? ).    Langue du texte : de

Kammerzell, Frank (1991). Personalpronomina und Personalendungen im Altägyptischen. In Mendel, D. & U. Claudi (Ed), Ägypten im afro-orientalischen Kontext, Köln : Institut für Afrikanistik, Universität zu Köln., pp. 177-203.

Date de la dernière modification : 2007-09-11