WEBBALL : 10291, type : Thesis, mots-clés : nea;eaf;kny;lng;phn;bnt;e.51;ths;
Langue(s) traitée(s) : Gikuyu (Kindia) (00211), Gikuyu (Kigichungu) (00211).    Langue du texte : en

Kamau, Timothy Gathere (1996). The major phonological processes of Kindia and Kigichungu dialects of Gikuyu: a comparative survey. Nairobi : Kenyatta University (MA thesis).

Date de la dernière modification : 2008-03-22