WEBBALL : 10212, type : Journal Article, mots-clés : saf;zbw;lng;phn;tnl;bnt;s.12;
Langue(s) traitée(s) : Shona (Zezuru) (00468).    Langue du texte : ja

Kagaya, Ryohei (1998). Shona-go (Zezuru hougen) Fortune shiryou no onchou bunseki tosoreni moto zuku onchou shisutemu / Tonal analysis of Fortune’s data and the constructed Shona tonal system (the Zezuru dialect). Journal of Asian and African studies/Ajia Afuriku gengo bunka kenkyu 55., pp. 1-44.

Date de la dernière modification : 2008-04-28