WEBBALL : 10133, type : Journal Article, mots-clés : naf;nea;x.600;lng;lxl;rcn;x.600;x.500;x.100;
Langue(s) traitée(s) : Altägyptisch (* ? ), berbero-tschadischem ().    Langue du texte : de

Jungraithmayr, Herrmann & Gábor Takács (2000). Altägyptisch zwr (swr) gleich berbero-tschadischem *sw-?. Frankfurter afrikanistische Blätter 12., pp. 113-125.

Date de la dernière modification : 2007-09-11