Une seule langue concernée

02346Niger-Congo > Benue-Congo > Banto├»de > Bantu > Bantu J > wanga   (lwg)
NomsLuwanga ; Wanga

4 titres trouvés

[27436]   Anangwe, Alfred & Michael R. Marlo (2008) : Luwanga-English Dictionary
[25573]   Green, Christopher R. (2012) : Paradigm uniformity in Luwanga derived nouns
[26065]   Green, Christopher R. & Ashley Farris-Trimble (2010) : Voice contrast and cumulative faithfulness in Luwanga Nouns
[27534]   Marlo, Michael R. (2018) : Wanga wordlist