2 langues concernées

01944Nilo-Saharien > Soudanique oriental > Surmique > kwegu   (xwg)
NomsKoegu

7 titres trouvés

[8788]   Hieda, Osamu (1990) : Koegu: a preliminary report
[8789]   Hieda, Osamu (1991) : Koegu vocabulary, with a reference to Kara
[8792]   Hieda, Osamu (1991) : Shakuyo kara mita gengo to bunka no kankei: koegu-gu (Nilo-Saharan) no naka no kara-gu (Afro-Asiatic) no yoso [Language and culture in borrowing: Kara (Afro-Asiatic) elements in Koegu (Nilo-Saharan)
[8793]   Hieda, Osamu (1992) : A grammaticval sketch of the Koegu language
[8794]   Hieda, Osamu (1993) : Language and culture in borrowing: Kara (Afroasiatic) elements in Koegu (Nilo-Saharan)
[8796]   Hieda, Osamu (1996) : Multilingualism in Koegu: interethnic relationships and language
[8797]   Hieda, Osamu (1998) : A sketch of Koegu grammar: towards reconstructing proto-southeastern Surmic