Une seule langue concernée

00367Niger-Congo > Benue-Congo > Banto├»de > Bantu > Bantu K > simaa   (sie)
NomsMwenyi

2 titres trouvés

[21629]   Yukawa, Yasutoshi (1987) : A classified vocabulary of the Mwenyi language
[21633]   Yukawa, Yasutoshi (1987) : A tonal study of Mwenyi verbs