Une seule langue concernée

6 titres trouvés

[10212]   Kagaya, Ryohei (1998) : Shona-go (Zezuru hougen) Fortune shiryou no onchou bunseki tosoreni moto zuku onchou shisutemu / Tonal analysis of Fortune’s data and the constructed Shona tonal system (the Zezuru dialect)
[10213]   Kagaya, Ryohei (1998) : [Tonal patterns of the contemporary Zezuru dialect of the Shona language and its diachronic changes: the high tone covering the next low tone and its shifting to the right]
[10214]   Kagaya, Ryohei (1998) : [Some acoustic characteristics of velarization in the Zezuru dialect of Shona]
[10216]   Kagaya, Ryohei (1999) : [Diachronic tonal changes of the Zezuru dialect of the Shona language: in the case of verbs with object prefixes]
[10219]   Kagaya, Ryohei (2001) : [Tonal analysis of nouns of the Zezuru dialect of Shona]
[15564]   OʼNeil, Joseph (1935) : A Shona grammar, Zezuru dialect