5 langues concernées

89 titres trouvés

[22169]   [Anonymous] (1967) : Noord-Sotho, Tswana, Tsonga: wysiginge in die ortografiëe
[1562]   Barnard, R. (1987) : Die situatief in Noord-Sotho
[2197]   Berg, A. S. (1994) : Taalafwykings van ’n proefgroep Noord-Sothoskoolleerlinge van Mamelodi
[28076]   Du Preez, Petronella Maria (1997) : Deiksis in Noord-Sotho
[6227]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1966) : ’n Voorlopige ondersoek na aspekverskynsels in Noord-Sotho
[6228]   Endemann, Theodor Martin Helmuth (1966) : Die junktuurverskynsel as foneem: ’n bydrae tot die identifisering van die foneme in Noord-Sotho
[6355]   Esterhuyse, C. J. (1974) : Die ontwikkeling van die Noord-Sothoskryftaal
[6356]   Esterhuyse, C. J. (1975) : Die ontwikkeling van die skryftekenstelsel van Noord-Sotho
[6890]   Franz, Gottfried Heinrich (1931) : Thellenyane: ’n handleiding van Noord-Sotho vir beginners in Afrikaans
[7169]   Gerber, Hendri H. (2000) : Woordeboek Afrikaans - Noord-Sotho/Pukuntshu Seburu - Sesotho sa Leboa
[7420]   Goslin, B. du P. (1983) : ’n Vakdidaktiek Noord-Sotho vir die sekondêre skool
[7750]   Grobbelaar, J. C. (1952) : Junior Sepedi: ’n handleiding met oefeninge vir die aanleer van Noord-Sotho vir standerd 7 en standerd 8
[7755]   Groenewald, P. S. (1960) : Morfologiese verdubbeling in Noord-Sotho
[8225]   Harman, F. J. N. & others (1981) : Pula 1: Noord-Sothotaalkunde/Northern Sotho grammar
[8226]   Harman, F. J. N. & others (1983) : Pula 2: Noord-Sothotaalkunde/Northern Sotho grammar
[8460]   Heerden, P. W. van (1953) : Taalleerboeke en Noord-Sotho vir Transvaalse middelbare skole vir Blanke kinders tot 1951
[10642]   Kellerman, Esther Elizabeth (2004) : ’n Linguistiese ondersoek na die tradisionele kleurterme van Noord-Sotho
[11057]   Kock, J. H. M. (1981) : Onreëlmatige verskynsels by die werkwoordelike relatief in Noord-Sotho
[11063]   Kock, J. H. M. (1984) : Relatiefomskrywing in Noord-Sotho
[11065]   Kock, J. H. M. (1992) : Relatiefomskrywing in die Suid-Afrikaanse Bantoetale, met besondere verwysing na Noord-Sotho
[11060]   Kock, J. H. M. & S. D. Kock (1983) : Noord-Sotho vir Standerd 6
[11061]   Kock, J. H. M. & S. D. Kock (1983) : Noord-Sotho vir Standerd 7
[11062]   Kock, J. H. M. & S. D. Kock (1983) : Noord-Sotho vir Standerd 8
[11064]   Kock, J. H. M. & S. D. Kock (1986) : Noord-Sotho vir Standerd 9 en 10
[11150]   Kosch, Ingeborg M. (1985) : Die ‘onvoltooidheids-a’ in Noord-Sotho
[11173]   Kotzé, Albert E. (1985) : Herinterpretasie van die betekenis van demonstratiewe in Noord-Sotho
[11169]   Kotzé, N. J. (1957) : Noord-Sotho - Afrikaans; Afrikaans - Noord-Sotho woordelys: met ’n byvoegsel van sotho-vakterminologie vir die gebruik in Bantoeskole
[11293]   Kriel, Theunis Johannes (1966) : Pukantshu: Noord-Sotho - Afrikaans, Afrikaans - Noord-Sotho
[11299]   Kriel, Theunis Johannes (1977) : Pukuntshu: Noord-Sotho - Afrikaans, Afrikaans - Noord-Sotho
[11300]   Kriel, Theunis Johannes (1983) : Pukuntshu woordeboek: Noord-Sotho - Afrikaans, Afrikaans - Noord-Sotho
[11302]   Kriel, Theunis Johannes , Egidius B. van Wyk & Bethuel P. Sathekge (1989) : Pukuntshu woordeboek: Noord-Sotho-Afrikaans, Afrikaans-Noord-Sotho
[11388]   Krüger, Casper J. H. (1958) : Morfologie van die naamwoordelike woordsoorte in Noord-Sotho
[12275]   Lombard, Dann P. (1969) : Die morfologie van deverbatiewe naamwoorde in Noord-Sotho
[12277]   Lombard, Dann P. (1976) : Aspekte van toon in Noord-Sotho
[12278]   Lombard, Dann P. (1977) : ’n Diakronies-tonologiese ontleding van enkele werkwoordstrukture in Noord-Sotho
[12281]   Lombard, Dann P. (1978) : Die laterale konsonante van Noord-Sotho
[12282]   Lombard, Dann P. (1980) : Duur en lengte in Noord-Sotho: ’n verkenningstudie
[22802]   Lombard, Dann P. (1977/78) : Aspekte van toon in Noord-Sotho
[12285]   Lombard, Dann P. , Egidius B. van Wyk & Pothinus C. Mokgokong (1985) : Inleiding tot die grammatika van Noord-Sotho
[12376]   Louwrens, Louis J. (1971) : Die meerwoudsmorfeem -ng in die Noord-Sothowerkwoord
[12377]   Louwrens, Louis J. (1974) : Die meerwoudsmorfeem -ng by werkwoorde in Noord-Sotho
[12378]   Louwrens, Louis J. (1975) : Enumeratiewe as ’n onproduktiewe klas in Noord-Sotho
[12379]   Louwrens, Louis J. (1976) : Oor die sogenaamde situatief van Noord-Sotho: ’n voorlopige probleemstelling
[12384]   Louwrens, Louis J. (1979) : Naamwoordfunksies in Noord-Sotho
[12390]   Louwrens, Louis J. (1983) : ’n Funksionele interpretasie van enkele sintaktiese in Noord-Sotho
[12406]   Louwrens, Louis J. (1996) : Noord-Sotho planttaksnonomie: ’n etnobiologiese perspektief
[16685]   Ponelis, F. A. (1980) : Die lang presensvorm en klousvlakke in Noord-Sotho
[16736]   Potgieter, F. J. (1988) : Multidissiplinêre ondersoek na Noord-Sotho as derde taal
[16790]   Preez, Petronella M. du (1993) : Die gemarkeerde possessiewe konstruksie in Noord-Sotho
[16791]   Preez, Petronella M. du (1997) : Deiksis in Noord-Sotho
[22735]   Pretorius, Willem Jacobus (2005) : ’n Dimensionele grammatiese beskrywing van hulpwerkwoorde in Noord-Sotho
[16822]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1979) : Lokatiefvorming in Noord-Sotho
[16824]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1981) : ’n Kritiese oorsig van bestaande beskouinge oor lokatiefvorming in Bantoe met besondere verwysing na Noord-Sotho
[16825]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1981) : Lokatiewe voorsetselgroepe in Noord-Sotho
[16826]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1981) : ’n Semantiese analise van lokatiewe in Noord-Sotho
[16843]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1984) : Die sintaksis van lokatiewe in Noord-Sotho
[16849]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1984) : Woordvolgorde en volgordeverandering in Noord-Sotho
[16851]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1985) : Semantiese analise van die vraagpartikels na en afa in Noord-Sotho
[16852]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1986) : Ontwikkeling van prefikse, suffikse en voorstetsels in Noord-Sotho
[16853]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1987) : Perspektief op pronominalisasie in Noord-Sotho
[16855]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1988) : Taaltipologiese verandering by vraagpartikels in Noord-Sotho
[16856]   Prinsloo, Daniël Jacobus (1989) : Invloed van diskoersfaktore en taaltipologiese verandering op die sintaksis van vraagwoorde in Noord-Sotho
[16866]   Prinsloo, Daniël Jacobus , Bethuel P. Sathekge & Lizeth Kapp (1997) : Nuwe Sededi woordeboek: Afrikaans-Sepedi (Noord-Sotho), Sepedi (Noord-Sotho)-Afrikaans
[18233]   Schuring, Gerhard K. (1971) : Die diminutiewe en augmentatiewe agtervoegsels in Noord-Sotho
[18234]   Schuring, Gerhard K. (1974) : Naswana ya moshate: diminusie en vroulikheid in Noord-Sotho
[18914]   Staden, W. J. van (1988) : Rang- en kategorieverskuiwing in Noord-Sotho met spesiale verwysing na die bywoord en die voegwoord
[18915]   Staden, W. J. van (1990) : Rang- en kategorieverskuiwing in Noord-Sotho met spesiale verwysing na die voegwoord
[19084]   Steyn, Elna C. (1991) : Vraagwoorde en vraagpartikels in Noord-Sotho
[19275]   Swanepoel, C. J. (1983) : Die segmentele fonologie van Noord-Sotho: ’n transformasionele generatiewe interpretasie
[19371]   Taljard, Elsabé (1991) : Markering van die indirekte objekrelasie in dubbeloorganklike strukture in Noord-Sotho
[19372]   Taljard, Elsabé (1992) : Linksverplasing van direkte en indirekte objekte in Noord-Sotho
[22739]   Taljard, Elsabé (1999) : Die kopulatief van Noord-Sotho: ’n nuwe perspektief
[20314]   Vercueil, F. C. (1981) : Die ontkenning in Noord-Sotho
[21522]   Wyk, Egidius B. van (1953) : Die kopulatiewe van Noord-Sotho
[21523]   Wyk, Egidius B. van (1955) : Die kopulatiewe van Noord-Sotho
[21526]   Wyk, Egidius B. van (1958) : Woordverdeling in Noord-Sotho en Zoeloe: ’n bydrae tot die vraagstuk van woordidentifikasie in die Bantoetale
[21527]   Wyk, Egidius B. van (1961) : Die woordklasse van Noord-Sotho
[21537]   Wyk, Egidius B. van (1980) : Assosiatiewe meerwoude in Noord-Sotho
[21538]   Wyk, Egidius B. van (1981) : Saamgestelde tye, modi en aspekte in Noord Sotho
[21542]   Wyk, Egidius B. van & M. J. Bushney (1989) : Linguistiese eienskappe van spreekworde in Noord-Sotho
[21806]   Ziervogel, Dirk (1949) : Noord-Sotho-leerboek: leestukke en ’n woordelys met oefeninge en vertaling
[21808]   Ziervogel, Dirk (1953) : Noord-Sotho leerboek, met oefeninge en vertalings benewens leestukke en ’n woordelys
[21816]   Ziervogel, Dirk (1960) : Handboek van Noord-Sotho
[21818]   Ziervogel, Dirk (1961) : Klein Noord-Sothowoordeboek/Pukuntshu e nnyana ya Sesotho sa lebowa/Short Northern Sotho dictionary
[21837]   Ziervogel, Dirk & Pothinus C. Mokgokong (1975) : Pukuntshu ye kgolo ya Sesotho sa Leboa: Sesotho sa Leboa - Seburu, Seisimane / Groot Noord-Sotho woordeboek; Noord-Sotho - Afrikaans, Engels / Comprehensive Northern Sotho dictionary: Northern Sotho - Afrikaans, English
[21839]   Ziervogel, Dirk & Pothinus C. Mokgokong (1976) : Klein Noord-Sotho woordeboek
[21841]   Ziervogel, Dirk & Pothinus C. Mokgokong (1979) : Klein Noord-Sotho woordeboek
[21845]   Ziervogel, Dirk & Pothinus C. Mokgokong (1988) : Klein Noord-Sotho woordeboek: N.-Sotho - Afrikaans - Engels, Afrikaans - N.-Sotho, English - N. Sotho
[21827]   Ziervogel, Dirk , Dann P. Lombard & Pothinus C. Mokgokong (1969) : Handboek van Noord-Sotho