Une seule langue concernée

5 titres trouvés

[23885]   Awah, Valerie Nahjella (1997) : Wh-movement in Mungaka: a generative approach
[7214]   Gerhardt, Ludwig (1998) : Die Stellung des Mungaka zu den Bantusprachen: Bemerkungen zu einem Bali-Lexikon
[13762]   Miehe, Gudrun & Johannes Stöckle (1992) : A short introduction to the Mungaka grammar
[23938]   Ndangam, Augustine (1972) : Mungaka: a grammatical sketch of its verbal group
[19713]   Tischauser, Georg (1992) : Mungaka (Bali) dictionary