Une seule langue concernée

7 titres trouvés

[11145]   Korshunova, Galina Petrovna (1966) : Prilagatenlyye yazyka Khausa [Hausa adjectives]
[11943]   Lemeshko, B. G. (1966) : Sprazheniye glagola v yazyke Khausa [Hausa verbal conjugation]
[16514]   Pilszczikowa-Chodak, Nina (1957) : Glagolnaya systema yazyka Khausa [The Hausa verbal system]
[18414]   Shcheglov, Y. K. (1967) : Iz morfologiyi yazyka Khausa: obrazovaniye mnozhestvennogo chisla [From the Hausa morphology: the study of plural forms of nouns]
[18415]   Shcheglov, Y. K. (1970) : Ocherk grammatiki yazyka Khausa [A grammar sketch of Hausa]
[18697]   Smirnova, Mirra Aleksandrovna (1960) : Yazyk Khausa [The Hausa language]
[18699]   Smirnova, Mirra Aleksandrovna (1971) : Tonogramy glagolov v Khausa-angliyskom slovare Bardzhery [The verbal tonograms in Bargery‚Äôs Hausa-English dictionary]