Une seule langue concernée

1 titres trouvés

[18318]   Semenkova, Liudmila Alekseevna & Nina Grigorevna Fedorova (1989) : Glagol v suakhili: semanticheskie, sintaksicheskie i pozitsoonnye osobennosti osnovnykh suffiksal’nykh glagol’nykh form