Une seule langue concernée

3 titres trouvés

[18413]   Shcheglov, Y. K. (1965) : Logicheskiy subyekt i predikat i sposoby ikh vydeleniya v yazyke Khausa [The logical subject and predicate and the way how to underline them in the Hausa language]
[18414]   Shcheglov, Y. K. (1967) : Iz morfologiyi yazyka Khausa: obrazovaniye mnozhestvennogo chisla [From the Hausa morphology: the study of plural forms of nouns]
[18415]   Shcheglov, Y. K. (1970) : Ocherk grammatiki yazyka Khausa [A grammar sketch of Hausa]