3 langues concernées

24 titres trouvés

[3201]   Brauner, Siegmund & Natalya Veniaminovna Okhotina (Ed) (1982) : Studien zur nationalsprachlichen Entwicklung in Afrika: soziolinguistische und sprachpolitische Probleme
[7763]   Gromova, Nelly Vladimirovna & Natalya Veniaminovna Okhotina (1978) : Osobennosti relytivnykh konstruktsii v suahili
[7768]   Gromova, Nelly Vladimirovna & Natalya Veniaminovna Okhotina (1995) : Teoreticheskaja grammatika jazyka suakheli [Swahili theoretical grammar]
[13600]   Melʼnikov, Guennady [Prokofievich] & Natalya Veniaminovna Okhotina (1994) : Revealing the determinanta and classification of Bantu morphemes ; part 1
[13601]   Melʼnikov, Guennady [Prokofievich] & Natalya Veniaminovna Okhotina (1994) : Revealing the determinanta and classification of Bantu morphemes ; part 2
[15777]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (1960) : On parts of speech classification in Swahili
[15781]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (1965) : Morphemnaya struktura imeni sushchestvitel’nogo i glagola v yazyke suahili
[15782]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (1966) : [Morphemic structure of auxiliaries and of so-called adverbs in the Swahili language]
[15787]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (1974) : Status konstructus v yazyke suahili
[15788]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (1975) : Some structural changes in Bantu languages due to their specific communicative functions (abstract)
[15792]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (1979) : Morfonologija i morfologija klassov slov v jazykach Afriki: imja. mestoimenie [Morphonology and morphology of word classes in African languages: nouns and pronouns]
[15793]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (1982) : Structural changes in the Bantu languages and their communicative and functional status
[15794]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (1985) : Soglasovatel’nye klassy v vostochnyx i juzhnyx jazykax bantu: kommunikativnyj status i grammaticheskaja struktura [Concord classes in eastern and southern Bantu languages]
[15778]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (Ed) (1961) : Iazyk zulu [The Zulu language]
[15780]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (Ed) (1965) : Afrikanskaya filologiya: sbornik statei
[15784]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (Ed) (1972) : Tipologiia glagola v afrikanskikh iazykakh
[15786]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (Ed) (1974) : Voprosy afrikanskoi filologii
[15789]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (Ed) (1975) : Jazykovaja situacija v stranach Afriki [The language situation in the countries of Africa]
[15790]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (Ed) (1977) : Mladopismennye jazyki Afriki: voprosy fonologii i grammatiki
[15791]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (Ed) (1978) : Problemy fonetiki, morfologii i sintaksia afrikanskikh iazykov
[15795]   Okhotina, Natalya Veniaminovna (Ed) (1987) : Imennye klassy v jazykax Afriki
[15785]   Okhotina, Natalya Veniaminovna & Aron B. Dolgopolʼskij (Ed) (1973) : Bezpis’mennye i mladopis’mennye yazyki Afriki: sbornik statey [The unwritten and newly written languages of Africa: a collection of papers]
[15783]   Okhotina, Natalya Veniaminovna & Boris Andreevich Uspensky (Ed) (1972) : Problemi afrikanskogo yazikoznaniya: tipologiia, komparativistika, opisanie iazykov
[15779]   Okhotina, Natalya Veniaminovna , Nina Grigorevna Fedorova & Irina Paolovna Yakovleva (Ed) (1963) : Russko-suakhiliiskii razgovornik