Une seule langue concernée

2 titres trouvés

[15779]   Okhotina, Natalya Veniaminovna , Nina Grigorevna Fedorova & Irina Paolovna Yakovleva (Ed) (1963) : Russko-suakhiliiskii razgovornik
[18318]   Semenkova, Liudmila Alekseevna & Nina Grigorevna Fedorova (1989) : Glagol v suakhili: semanticheskie, sintaksicheskie i pozitsoonnye osobennosti osnovnykh suffiksal’nykh glagol’nykh form