2 langues concernées

13 titres trouvés

[7759]   Gromova, Nelly Vladimirovna (1965) : O printsipakh vydeleniya imeni sushchestvitel’nogo v yazyke suahili [On the principles of definition of the noun as a part of speech in Swahili]
[7760]   Gromova, Nelly Vladimirovna (1966) : Chasti rechi v iazykakh bantu i printsipy ikh razgranicheniia
[7761]   Gromova, Nelly Vladimirovna (1975) : The syntax of the ‘infinitive’ in Swahili (abstract)
[7764]   Gromova, Nelly Vladimirovna (1983) : On correlation of the categories of class and number in some Bantu languages
[7765]   Gromova, Nelly Vladimirovna (1988) : Die Erweiterung der Funktion einiger Nominalklassenpräfixe in den Bantusprachen
[7766]   Gromova, Nelly Vladimirovna (1988) : Leksikologiia i slovobrazovanie afrikanskikh iazykov
[7767]   Gromova, Nelly Vladimirovna (1990) : Vitenzi vipya katika Swahili [New verbs in Swahili]
[7770]   Gromova, Nelly Vladimirovna (2000) : Borrowings from local Bantu languages in Swahili
[7771]   Gromova, Nelly Vladimirovna (2004) : The infinitive as a part of speech in Swahili
[7762]   Gromova, Nelly Vladimirovna & N. G. Fyodorova (1978) : Russko-Suahili uchebny slovar
[7763]   Gromova, Nelly Vladimirovna & Natalya Veniaminovna Okhotina (1978) : Osobennosti relytivnykh konstruktsii v suahili
[7768]   Gromova, Nelly Vladimirovna & Natalya Veniaminovna Okhotina (1995) : Teoreticheskaja grammatika jazyka suakheli [Swahili theoretical grammar]
[7769]   Gromova, Nelly Vladimirovna , A. I. Dovzhenko , B. B. Karpovich & E. N. Mʼachina (1996) : [Russian and Swahili dictionary]