2 langues concernées

2 titres trouvés

[11111]   Konter-Katani, Maggy (1988) : A Nyakyusa-English wordlist
[11112]   Konter-Katani, Maggy (1989) : Sound correspondences of Nyakyusa (M30) and Ndali: reflexes of Proto-Bantu voiceless stops