Une seule langue concernée

3 titres trouvés

[6603]   Fikhman, B. S. (1963) : Materialy po izucheniyi glagola v yazyke Khausa [Materials on the analysis of the verb in the Hausa language]
[6604]   Fikhman, B. S. (1965) : Vydelenie pervogo morfologicheskogo tipa v yazyke Hausa po algoritmu statistiko-kombinatornogo modelirovaniya
[6605]   Fikhman, B. S. (1965) : Vydelenie vtorogo morfologicheskogo tipa v yazyke Hausa po algoritmu statistiko-kombinatornogo modeliroveniya