4 langues concernées

8 titres trouvés

[459]   Aksʼonova, Irina Stepanovna (1966) : Distributsia i grammaticheskoe znachenie predkornevykh affiksov v suahili [Distribution ad grammatical meaning of sub-root affixes of infinitive in Swahili]
[460]   Aksʼonova, Irina Stepanovna (1973) : K voprosy o sisteme immenych klassov v yazyke kipare (dialekt asu) [On the question of the system of noun classes in Kipare (Asu dialect)]
[461]   Aksʼonova, Irina Stepanovna (1974) : Morphonematicheskii analiz suffixov proizvodhnykh form glagola v yazyke suahili
[462]   Aksʼonova, Irina Stepanovna (1977) : Imennye klassy yazyka kuria [Noun classes of Kuria]
[466]   Aksʼonova, Irina Stepanovna (1997) : Kategorii vida, vremeni i nakloneniia v iazykakh bantu [The categories of aspect, tense and mood in Bantu languages]
[464]   Aksʼonova, Irina Stepanovna & Irina Nikolaevna Toporova (1990) : Vvedenie v bantuistiku: imya, glagol
[465]   Aksʼonova, Irina Stepanovna & Irina Nikolaevna Toporova (1994) : Jazyk kuriia [Kuria grammar]
[463]   Aksʼonova, Irina Stepanovna , Tatiana Lʼvovna Vetoshkina & Alfred Naumovich Zhurinskij (1984) : Klassy slov v jazykach Afriki