Les sources pour la langue doyayo

id Source Langue Réf. Type Taille
2486 Elders 2004 : Doyayo doyayo 6128 ---
1254 Griaule 1941 : Namtchi doyayo 7703 Wordlist 504
1255 Griaule 1941 : Séwé doyayo 7703 Wordlist 504
1722 Kropp-Dakubu 1977 : Doohwaayaayo doyayo 22899 Wordlist ---
2494 Wiering & Wiering 1976 : doohwaayaayo (Poli) doyayo 21117 Article ---
2495 Wiering 1974 : Doowaayaayo doyayo 21116 Article ---


Nombre total de fiches : 1008