Une seule langue concernée

00110Niger-Kordofan > Niger-Congo > Benue-Congo > Banto├»de > Mambilo├»de > wawa   (www)
NomsWawa

2 titres trouvés

[27296]   Martin, Marieke (2012) : A grammar of Wawa : an endangered language of Cameroon
[1082]   Starr, Alan (1989) : Scoiolinguistic survey of Wawa, a Mambiloid language of Cameroon